Henkilötietolain (523 /1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Forssan Energia Oy
Y-tunnus: 2377767-2
Osoite: Paulinkatu 9, 30420 Forssa
Puhelin: 029 70200 111
www.forssanenergia.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Potinkara, myyntijohtaja
mika.potinkara(at)fore24.fi
Puhelin: 040 162 3001

3. Rekisterin nimi

Sallila Energia -konsernin lastenkerhon asiakasrekisteri.
Forssan Energia Oy kuuluu Sallila Energia -konserniin.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään Forssan Energian lastenkerhon jäsenyyden, jäsenlehden sekä jäsenlahjojen hoitamiseksi.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Forssan Energian alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Forssan Energia voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Rekisteröidyn lapsen perustiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköposti- ja katuosoite, syntymäaika
  • Rekisteröidyn lapsen huoltajan perustiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköposti- ja katuosoite
  • Rekisteröidyn lapsen kerhosta saamat edut.
  • Forssan Energian Internetpalveluja (mm. lastenkerhon rekisteröintilomake) ja sisältöjä käytettäessä tiedot asiakkaan vierailuajankohdasta, sivuston käytöstä, IP-osoitteesta, selaimesta ja käyttöjärjestelmästä
  • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaan rekisteröidessä 3-12 vuotiaan lapsensa kerhon jäseneksi verkkolomakkeella, henkilökohtaisessa tapaamisessa, puhelimitse tai muuten asioidessaan Forssan Energia Oy:n edustajan kanssa.

Forssan Energia voi täydentää, korjata ja/tai poistaa vanhentuneita, virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja oma-aloitteisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Forssan Energia ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta. Forssan Energia voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja alihankkijoilleen kohdan 4. mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa ja käyttö edellyttää erikseen myönnettyä käyttäjätunnusta sekä henkilökohtaista salasanaa.
Rekisteriä, joka ei ole sähköisessä muodossa, säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on rajattu vain välttämättömille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä tai hänen huoltajallaan on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä tai hänen huollettavaansa koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Forssan Energia Oy / Potinkara
Paulinkatu 9
30420 Forssa

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä tai hänen huoltajallaan on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisteröityä tai hänen huollettavaansa koskeva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Forssan Energia Oy / Potinkara
Paulinkatu 9
30420 Forssa

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä tai hänen huoltajallaan on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään tai huollettavaansa koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tällaiset kiellot voi esittää asiakaspalveluun kirjallisesti tai sähköpostitse:

Forssan Energia Oy
Paulinkatu 9
30420 Forssa
asiakaspalvelu@fore24.fi

Pykälien 10, 11 ja 12 mukaiset pyynnöt voidaan myös esittää Forssan Energia Oy:n konttorilla.

Forssan Energia pitää itsellään oikeuden päivittää tai muuttaa tätä selostetta tarpeen mukaan palveluiden kehittyessä. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tähän selosteeseen säännöllisesti.

Takaisin