Sähkönmyyntisopimus on asiakas- ja sähkönkäyttöpaikkakohtainen.

Sopimus on voimassa sopimuksessa mainitulla hinnalla (lukuun ottamatta verojen ja julkisten maksujen mahdollisia muutoksia) sopimuksessa mainittuun päättymispäivään saakka. Määräaikainen sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana toimitusvelvollisuushinnalla.

Määräaikainen sähkönmyyntisopimus päättyy ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä vain asiakkaan muuttaessa sähkönkäyttöpaikasta. Muutoin määräaikainen sähkönmyyntisopimus ei ole asiakkaan toimesta irtisanottavissa tai purettavissa kesken sopimuskauden. Mikäli asiakas kuitenkin purkaa tai irtisanoo sopimuksen ennen sopimuksen päättymistä, on sopimus voimassa automaattisesti sopimuksen loppuun asti. Asiakkaan irtisanoessa tai purkaessa sopimuksen on asiakas velvollinen maksamaan sopimuksen perusteella aiheutuvat kustannukset (sisältää perusmaksun sekä energiahinnan) myyjälle täysimääräisesti sopimuksen loppuun saakka. Myyjällä on oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista tappioista. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus irtisanoa yli kahdeksi vuodeksi tehty määräaikainen myyntisopimus kahden viikon irtisanomisajalla, kun se on ollut voimassa kaksi vuotta.

Sähkönmyyntisopimus astuu voimaan ehdollisena. Myyjällä on oikeus ennen sähkönmyyntisopimuksen alkamista tarkistaa asiakkaan luottotiedot. Mikäli tarkistuksen perusteella asiakkaan taloudellisessa vastuukyvyssä havaitaan puutteita, on myyjällä oikeus pyytää asiakkaalta riittävä vakuus tai ennakkomaksu. Mikäli asiakas ei ole asettanut myyjän pyynnöstä vakuutta tai maksanut ennakkomaksua pyydettyyn aikaan mennessä, sähkönmyyntisopimus raukeaa, siinäkin tapauksessa että sähkönmyynti käyttöpaikkaan on jo aloitettu. Asiakas on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen raukeamista käyttämästään sähköstä sähkönmyyntisopimuksen mukaisen hinnan.

Mikäli asiakkaalla on voimassaoleva määräaikainen sopimus toisen sähkönmyyjän kanssa, sopimus ei välttämättä voi alkaa sovittuna päivämääränä. Forssan Energia pyrkii kuitenkin aloittamaan myynnin heti, kun se on mahdollista. Mikäli sopimuksen siirto Forssan Energialle ei onnistu aloituspäivää seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana, sopimus raukeaa.

Sopijapuolet eivät vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Lisäksi myyjä ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta kuten esimerkiksi tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista taikka muusta myyjän taholta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu kolmansilta tahoilta saadusta virheellisestä tiedosta. Tapauksissa, joissa myyjän vastuuta ei ole rajattu pois, asiakkaan korvausvaade myyjälle on enintään viisisataa (500) euroa.

Tuotteiden aikajaksotus määräytyy verkkoyhtiön asiakkaan käyttöpaikkaan asentaman mittaroinnin ja ohjausaikojen mukaisesti. Jos sähkönkäyttöpaikan siirtotuote on eri kuin sopimustiedoissa mainittu myyntituote, tehdään korvaava sopimus siirtotuotteen mukaiselle myyntituotteelle. Jos paikallisesta verkkoyhtiöstä johtuen sopimusta ei voida aloittaa sovittuna päivämääränä, Forssan Energialla on oikeus muuttaa sopimuksen aloituspäivämäärää, jolloin Forssan Energialla ei ole velvollisuutta korvata asiakkaalle tällaisesta muutoksesta aiheutunutta vahinkoa. Myyjällä on oikeus rajoittaa sähkönkäyttäjän ajallista sähkön saantia. Rajoitusmahdollisuudet ilmenevät yleisistä sähkönmyyntiehdoista.

Sähkön siirrosta huolehtii paikallinen verkkoyhtiö, joka sopii tarvittaessa asiakkaan kanssa mahdollisesta mittalaitteiden muutoksesta. Verkkopalvelumaksut määräytyvät paikallisen verkkoyhtiön verkkopalveluhinnaston mukaisesti. Verkkoyhtiö vastaa myös sähkönjakeluun liittyvistä vika- ja verkkopalveluista.

Laskutustiheys määräytyy Forssan Energia Oy:n yleisen laskutuskäytännön mukaan. Maksuaika on 14 päivää, viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

Sopimukseen sovelletaan näiden yksilöllisten sopimusehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia yleisiä sähkönmyyntiehtoja.